توضیحات

در این DVD ابتدا تمام مطالب مورد نیاز برای اجرای تحلیل کوواریانس تک متغیره را به طور تصویری آموزش داده ایم بعد از آن مراحل اجرای تحلیل کوواریانس چند متغیره آموزش داده شد که شامل موارد زیر است :

  1. آموزش ورود داده ها به محیط نرم افزار
  2. ویرایش داده ها
  3. بررسی نرمال بودن داده ها
  4. بررسی پیش شرط های لازم برای اجرای تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره
  5. انجام‌ تحلیل کواریانس تک متغیره (آنکوا)
  6. انجام تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا)
  7. آموزش گزارش نویسی در فصل ۴ پایان نامه یا مقاله
  8. سی دی نصب نرم افزار SPSS21
  9. جزوه رایگان راهنمای فصل 4 پایان نامه( متناسب با پژوهش شما)