توضیحات

در این DVD ابتدا آزمون تی استودنت مورد بررسی قرار گرفت سپس تحلیل واریانس یک راهه (OnewayAnova)، تحلیل واریانس دو راهه (univariate)، تحلیل واریانس مختلط (ANOVA) ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر ( Repeated measures) و تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) آموزش داده شده است.

مراحل آموزشی عبارتند از:

  1. آموزش ورود داده ها به محیط نرم افزار spss
  2. ویرایش داده ها
  3. بررسی نرمال بودن داده ها
  4. بررسی آزمون تی استودنت(مستقل و وابسته)
  5. بررسی پیش شرط های لازم برای اجرای تحلیل واریانس
  6. آموزش انجام تحلیل واریانس آنوا (یکراهه ، دوراهه و مختلط)
  7. آموزش انجام تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا(MANOVA)
  8. آموزش گزارش نویسی در فصل ۴ پایان نامه یا مقاله
  9. سی دی نصب نرم افزار SPSS21
  10. جزوه رایگان راهنمای فصل 4 پایان نامه( متناسب با پژوهش شما)