توضیحات

در این DVD ابتدا پیش شرط های لازم برای اجرای تحلیل رگرسیون ساده و تحلیل رگرسیون چند متغیره آموزش داده شد سپس مراحل اجرای تحلیل ها به طور تصویری مورد بررسی قرار گرفت. این آموزش ها شامل موارد زیر است:

  1. آموزش ورود داده ها به محیط نرم افزار
  2. ویرایش داده ها
  3. بررسی نرمال بودن داده ها
  4. آموزش انجام تحلیل رگرسیون ساده
  5. آموزش انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره
  6. آموزش گزارش نویسی در فصل ۴ پایان نامه یا مقاله
  7. سی دی نصب نرم افزار SPSS21
  8. جزوه رایگان راهنمای فصل 4 پایان نامه( متناسب با پژوهش شما)