توضیحات

در این DVD ابتدا روش های ورود داده ها به محیط نرم افزار SmartPLS بررسی شد. سپس نحوه ترسیم مدل پژوهش و مراحل اجرای آن را به طور تصویری آموزش دادیم. این مجموعه شامل موارد زیر است:

  1. آموزش روش های ورود داده ها به محیط نرم افزار SmartPLS
  2. آموزش ترسیم مدل در محیط نرم افزار SmartPLS
  3. آموزش مراحل اجرای مدل
  4. آموزش نحوه گزارش نویسی در فصل ۴
  5. سی دی نصب نرم افزار SPSS21
  6. جزوه رایگان راهنمای فصل 4 پایان نامه( متناسب با پژوهش شما)