گروه آموزشی آمارمارکت در زمینه ارایه آموزش های آماری و مشاوره برای انجام تحلیل های آماری فعالیت دارد. توجه به این نکته ضروری است که در طی این سال ها تلاش کردیم که تحلیل های ما فقط با داده های واقعی انجام شود و داده سازی را نپذیرفتیم.
پس از سال ها فعالیت در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که بهترین فرد برای انجام یک پروژه آماری ، خود پژوهشگر است. اینجا بود که تصمیم گرفتیم دانش اندک خود را با پژوهشگران و دانشجویان به اشتراک بگذاریم تا خودشان تحلیل های موردنظر را انجام دهند. به امید موفقیت برای شما و خودمان .