با خرید هر یک از محصولات آمار مارکت از پشتیبانی صفر تا صد برخوردار خواهید شد. پس از خرید محصول، پشتیبانی آمار مارکت به یکی از دو صورت زیر به انتخاب خودتان انجام می شود:

حالت اول : مشاوره و راهنمایی آنلاین از مرحله ورود داده ها تا پایان انجام آزمون آماری و نوشتن گزارش در فصل 4 پایان نامه.

در این حالت با شما خواهیم بود تا کار را به پایان ببرید و خودتان فصل 4 را آماده کنید( تایپ متن و مطالب و رسم جداول مورد نیاز با خودتان خواهد بود)

حالت دوم: آماده سازی فصل 4 پایان نامه را آمار مارکت بر عهده می گیرد و آن را به طور کامل به شما تحویل می دهد.
هزینه محصول در حالت دوم حداقل به میزان 50 درصد افزایش می یابد.