1- فصل 4 پایان نامه چیست؟

پاسخ: بعد از این که موضوع پایان نامه توسط دانشجو مشخص گردید و اساتید محترم آن را تایید کردند، باید پرسشنامه ها و مطالب مورد نیاز جمع آوری شود. در این مرحله داده های خام پژوهش تهیه می شوند. در ادامه، این داده های خام باید توسط یک نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده تحت عنوان فصل 4 در پایان نامه قرار می گیرد.

 

2- تحلیل آماری در فصل 4 چطور انجام می شود؟

پاسخ: برای  تجزیه و تحلیل داده ها می توان از یک آماریست کمک بگیرید. یا کار را به طور کامل به آماریست بسپارید یا  با استفاده از آموزش های ما ، خودتان آن را انجام دهید.

 

3- آیا خودم می توانم تحلیل آماری فصل 4 و مقالاتم را انجام دهم؟

پاسخ : بله. به کمک آموزش های گروه آمارمارکت به این توانمندی می رسید که خودتان تحلیل آماری را در زمان کوتاه فرابگیرید و به یک آماریست تبدیل شوید.