وقتی برای ادامه تحصیل وارد مقطع فوق لیسانس می شویم، در آخرین نیمسال تحصیلی با پایان نامه مواجه خواهیم شد.

سوال اساسی در مورد پایان نامه این است که آیا با پاس کردن آن به عنوان یک واحد درسی، کار تمام است و دیگر گذر ما به پایان نامه نمی افتد؟

شاید برخی تصور کنند که بعد از ارایه پایان نامه و برگزار شدن جلسه دفاع دیگر کار ما با پایان نامه تمام شده است!

باید عرض کنم که این طور نیست. چرا که بعد از  فارغ التحصیل شدن ، این پایان نامه است که سند علمی و اعتبار ما را نشان خواهد داد.

سوال : جه مواردی  باعث خواهد شد تا یک پایان نامه  اعتبار علمی خوبی داشته باشد؟

پاسخ : اعتبار یک پایان نامه به شدت با موارد زیر بستگی دارد:

عنوان موضوع پژوهشی

– جایگاه علمی استاد راهنما

-استفاده از منابع علمی معتبر و به روز ( 5 سال اخیر )

-استفاده از نرم افزارهای آماری مناسب

-گزارش نویسی علمی در پایان نامه

-بحث و نتیجه گیری محکم و قابل دفاع

-نمره پایان نامه

انتخاب موضوع:

انتخاب موضوع پژوهشی یکی از مهم ترین کارهای پایان نامه است که می تواند سرنوشت یک پایان نامه را دگرگون کند.

در انتخاب موضوع پایان نامه موارد زیر را حتما در نظر بکیرید:

کاربردی بودن موضوع پژوهش

-استفاده از متغیرهای علمی روز

-انتخاب موضوعات سازگار با روش های آماری جدید

-استفاده از موضوعات مورد علافه اساتید دانشگاهها

-استفاده از موضوعاتی که قابل تعمیم باشد

-انتخاب موضوعات پژوهشی مورد توجه در مقطع دکتری

و …

با آرزوی موفقیت برای همگان