نرم افزارهای متنوعی برای تحلیل داده وجود دارد. نرم افزارهایی مانند satata, R, Minitab, Eveiws, SAS, Lisrel, AMOS, SmartPLS, SPSS , … با توجه به اینکه یک پژوهش آماری از چه مسیری باید مورد تحلیل قرار گیرد می توان هریک از این نرم افزارها را به کار برد.

نرم افزار SPSS یک نرم افزار قدرتمند آماری است که در رشته های مختلف درسی مانند رشته های علوم اجتماعی، علوم روان شناسی، مدبریت و … می توان از آن به منظور تحلیل آماری داده ها استفاده کرد. در واقع این نرم افزار در بیشتر پژوهش ها قابل استفاده می باشد.  آزمون t  استودنت، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی و رگرسیون، تحلیل کوواریانس و … را می توان به کمک این نرم افزار به راحتی انجام داد.